Křest

Křest

Křest je první ze svátostí. Jím se člověk stává Božím dítětem, je vtělen do společenství církve a jsou mu odpuštěny dědičný hřích a hříchy osobní.

Křest je svátost, kterou chtěl a ustanovil Ježíš Kristus.

O křest můžete požádat kněze ve farnosti.

KŘEST DOSPĚLÉHO
Předchází mu katechumenát – tj. období přípravy. Katechumen si má v delším časovém období ujasňovat svůj záměr, prohlubovat ho pomocí katecheze, pomocí výkladů víry a vyučování.

KŘEST ŠKOLNÍ MLÁDEŽE
Požadujeme, aby dítě alespoň nějaký čas navštěvovalo výuku náboženství, než bude pokřtěno.

KŘEST MALÝCH DĚTÍ

  • Křest dítěte žádají rodiče, ne babička nebo dědeček!
  • Důležitá je příprava rodičů – nechat dítě pokřtít znamená slíbit, že ho budou v jeho životě víry doprovázet. Mají si jasněji uvědomit, že dostali milost víry i k tomu, aby vedli k víře své dítě. Pokud je jeden z rodičů nevěřící, nemusí se přípravy zúčastňovat, ale jsme rádi, když přijde.
  • Společně s rodiči se vyplňuje křestní zápis. K tomu je třeba přinést Rodný list dítěte a Oddací list rodičů.
  • Pokud bydlištěm žadatelé spadají do jiné farnosti, tak donést i potvrzení svého faráře, že souhlasí se křtem v jiné farnosti.
  • Jméno, příjmení a adresu kmotra nebo kmotrů.
  • V naší farnosti křtíme v neděli, nebo po domluvě


Dítě může být pokřtěno, i když rodiče nejsou sezdaní nebo uzavřeli sňatek jen na úřadě, jsou rozvedení nebo znovu oddaní, může být pokřtěno i dítě svobodné matky. Ovšem rodiče si musí uvědomit, že tento stav není ideální. Řídíme se Ježíšovými slovy: „Nechte děti přicházet ke mně, nebraňte jim.“ (Mk 10,14)

Kmotr: může být jen katolík. Stačí jeden kmotr; jsou-li dva, měli by to být muž a žena. Křestní kmotrové mají být přesvědčení křesťané, sami již pokřtění a biřmovaní, svobodní nebo církevně sezdaní. K volbě kmotra tedy nestačí měřítko pouhých příbuzenských či přátelských vztahů. Kmotrové jsou spolu s rodiči povoláni k tomu, aby podporovali víru pokřtěného po celý jeho nový život svým příkladem a radou.

Pokud mají rodiče opravdový problém sehnat kmotra, který splňuje všechny podmínky, mohou požádat křtícího kněze o výjimku.

Rodiče si opatří ke křtu křestní roušku a svíci. Svíci mohou po křtu uschovat k 1. svatému přijímání dítěte.

PRŮVODCE KATOLICKÝM OBŘADEM KŘTU DĚTÍ

Video ke shlédnutí: VIDEO