Dějiny farnosti

Dějiny farnosti

NEKOŘ
Je jisté, že v letech 1344-1350 měla Nekoř faru (plebanii). Libry informatorium uvádějí roku 1363 Jana Petra z České Třebové po zemřelém Mořici. Není však historicky zjištěno, kde tehdejší kostel stával. Ústní podání praví, že v dávných dobách byla dřevěná kaple na protilehlém kopci, než je dnešní kostel, nyní Zářeckův kopec. Ještě začátkem minulého století se v tomto prostoru nacházely při orbě zbytky zašlých hrobů a opracované kameny. Když tento dřevěný kostel sešel, nebo v dobách válečných byl zbořen, našlo se vhodnější místo a byl postaven dřevěný kostel na místě nynějšího. Není však známo kdy. Je však zřejmé, že část dřeva z tohoto dřevěného kostela byla později použita při stavbě nynějšího kamenného. Svědčí o tom mnoho zářezů a dlabů v trámech v původním prostoru. Roku 1651 připomíná se v soupise Vitanovského ve vsi Nekoř kostel filiální, založení svatého Mikuláše biskupa. Nekoř byla přifařena k Orlici a Lukavici. Nynější zděný kostel, který doposud tvoří významnou dominantu obce, byl vystaven roku 1698 majitelem kyšperského panství hrabětem Františkem Karlem Libštejnským z Kolovrat. Kolovratská Orlice je dosud umístěna nad hlavním vchodem kostela. Původně byla věž kostela baňatá. Farní budova byla postavena roku 1705, farnost byla zřízena 14. září 1706 a k Nekoři byly přifařeny následující obce: Bredůvka, Bořitava, Údolí, Dolní Nekoř, Horní Nekoř, Studené, Vlčkovice, Stanovník, České Petrovice, Celné, Těchonín a Sobkovice. V té době byl zde farář a dva kaplani. Pravděpodobně nejstarší dochovanou památkou je kamenná goticko-romantická křtitelnice vytesaná z jednoho kamenného bloku. Dle odborníků je její stáři datováno do 13. století, tedy do doby prvního dřevěného kostela. Ve věžích kostela byly umístěny čtyři zvony, dva větší ve věži, menší ve věžičce sanktusové. Válečné rekrutace 20. století přečkal pouze starobylý zvon z roku 1576. Na zvonu je nápis psaný česky tohoto znění: „Rozumný člověk rád se učí slovu Božímu. A kdo miluje moudrost, ten ho rád poslouchá. Jako voda hořící oheň uhašuje, tak almužna shlazuje hříchy. A nejvyšší Odplatitel na to vzpomene a v neštěstí pomůže jemu“.

Kamenný kříž před vchodem na hřbitov je z roku 1761, a věžní hodiny byly usazeny s přispěním významného nekořského rodáka Mikuláše Tomka roku 1846. Při opravách věže bylo v malé báni na vrcholu nalezeno několik pamětních listin z roku 1871, 1855, 1925 a vložena byla nová z roku 1995. Je v nich popisován život obce i farnosti a zejména opravy, které byly provedeny. Mnoho práce vykonali věřící nekořské farnosti v kostele sv. Mikuláše, v jeho okolí i na farní budově. Na těchto opravách se významně angažovali farníci s podporou duchovních správců. Vzpomenout lze opravu omítky kostela, opravu střechy, generální opravu věže, několikeré malování interiéru kostela, nová dlažba, nové lavice, elektroinstalace, opravy hřbitovních zdí, oprava omítky fary, výměna oken, vnitřní opravy, vybudování farní místnosti a přilehlých prostor, úprava prostranství před farou včetně opěrné zdi a mnoho dalších drobných prací. Za významné organizátory lze za přispění ochotných rukou považovat: + RD. Karla Výprachtického, + Ing. Josefa Luxe, pana starostu + Václava Faltuse a v současné době se organizování ujímá mladší generace…

 

TĚCHONÍN
Těchonín je malá podhorská farnost, která byla ustanovena 5. května 1857. K farnosti ještě patří obec Celné s kaplí Jana Nepomuckého a obec Vlčkovice s kostelíkem Panny Marie.
Nynější kostel nechal na své náklady postavit říšský hrabě Carl Franz Collowrat Liebsteinský, pán z Kyšperka (nyní Letohrad), který má v erbu jednoduchého orla s korunkou. Tento jeho erb je i nad hlavním vchodem kostela. Kostel byl vysvěcen v r. 1704 a je zasvěcen svaté Markétě, panně a mučednici.
Tento kostel, ale není první, asi od 15. století zde byl kostel dřevěný, který byl před stavbou nynějšího kostela zbourán. Velkou zásluhu na stavbě dřevěného kostela prý měla paní Markéta, manželka majitele sklářské huti v Těchoníně. Tato žena byla velmi zbožná a dobrá žena a velice pomáhala zdejším lidem. Její ostatky jsou údajně pohřbeny v prebystáři zdejšího kostela. Do roku 1898 byl kolem kostela hřbitov. Dne 13.října 1898 byl vysvěcen hřbitov nový nad farou.
Kolem roku 1830 nechal František Balcar, rodák z Těchonína, který bydlel ve Voticích v Čechách, na památku rodné obci zhotovit u pražského umělce oba postranní oltáře – Zmrtvýchvstalého Krista a Matky Boží. Tento umělec je sám v kostele postavil. V r. 1862 odkázal v závěti pan Barnet peníze na nový oltářní obraz. Práce byla zadána malíři Josefu Vorlíčkovi z Jablonného. Obraz, na kterém je sv. Markéta jak drtí hlavu draka, byl namalován podle původního.
V červnu 1894 navštívil obec poprvé světící biskup z Hradce Králové, aby zde udělit svátost biřmování.
Rok 1904 byl pro farnost velmi významný, slavilo se 200 let kostela. Z tohoto důvodu se kostel uvnitř i zvenčí renovoval. Interiér kostela velice pěkně vymaloval malíř Otmar z Ústí nad Orlicí.
Ve válečných letech 1914-18 byly z věže sundány a odvezeny všechny tři zvony k roztavení. 3. března 1915 to byl zvon sv. Jan Nepomuk z r. 1731, vážící 143 kg, 9. listopadu 1915 byl sundán druhý zvon, z r. 1858, vážící 304 kg (průměr 70 cm, 88 cm vysoký) a nakonec 21. září 1917 i umíráček z r. 1803, vážící 17 kg. 12. července 1925 byly vysvěceny tři zvony nové, z nichž dva byly rovněž ve druhé světové válce odvezeny.
V r. 1958 odchodem P. Emanuela Kuchaře, pro nedostatek kněží, končí v Těchoníně duchovní správa. Farnost Těchonín je přidělena k farnosti Nekoř, odkud ji obětavě spravují kněží z Nekoře.
V letech 1978 – 79 za P. Karla Výprachtického je provedena rozsáhlá oprava kostela. Za obětavé pomoci místních i okolních farníků se dává nová elektroinstalace, interiér kostela je vymalován a upraven, je provedena výměna oken v prebystáři, kostel dostává novou fasádu a věžní hodiny.
V letech 2001 – 2004 prochází kostel sv. Markéty generální opravou, která byla umožněna díky štědrosti obyvatel obce a okolí, obecního úřadu a výrazným přispěním bývalých německých rodáků z obce Těchonín.

Během pouti v roce 2004 oslavil kostel 300 let. Při těchto oslavách byl i vysvěcen nový zvon „Svatý Václav“ na památku Václava Dostálka, který zde dlouhá léta působil jako kostelník.

Farnost Těchonín byla sloučena do farnosti Nekoř 1. ledna 2009 (dekretem N. E. 2523/2008 ze dne 22. prosince 2008)