Plán na rok 2022

PLÁN NA TENTO ROK

leden
 • 6.1.Žehnání vody, křídy, kadidla a zlatých předmětů - Nekoř - 6.1.2022 v 18.00 hod. Pokropení vodou požehnanou o slavnosti Zjevení Páně navazuje na starobylé liturgické texty připomínající Janův křest pokání, při němž Kristus sestoupil do Jordánu a „prameny vod byly posvěceny". Požehnanou křídou označují věřící svá obydlí znamením kříže, popřípadě třemi křížky a začátečními písmeny tradovaných jmen tří mudrců, chápanými též jako přání a prosba: Kristus ať žehná tomuto příbytku.
 • 9.1.Vánoční scénka dětí - Nekoř.
 • 15.1.Tříkrálová sbírka. Již tradičně patří k novoročním událostem Tříkrálová koleda. Stejně tak tomu bude i 15.1.2022 v Nekoři a okolí, kdy skupinky koledníků vyrazí sbírat malé dary, díky nimž se mohou dít velké věci. Možná dorazí i k Vám. Nezavírejte před nimi dveře, prosím. Nikdy nevíte, komu může Váš dar pomoci.
 • 23.1.Dveřní sbírka na biblický apoštolát. V naší farnosti sbírka proběhne v neděli 23.1.2022.
únor
 • 2.2.Svatoblažejské požehnání - 2.2.2022 v 18.00 hod - Nekoř. Po mši svaté budeme udělovat požehnání hrdla na přímluvu sv. Blažeje.
 • 2.2.Hromnice, svátek Uvedení Páně do chrámu - Nekoř - 2.2.2022 v 18.00 hod. Při mši svaté budeme žehnat hromniční svíce.
 • 18.2.

  Zveme děti z misijního klubka, ale i všechny další děti, na setkání v pátek 18.2.2022 v 16.00 hod. na faru v Nekoři.

 • 20.2.

  Sbírka Svatopetrský haléř se koná na celém světě u příležitosti slavnosti sv. Petra a Pavla (29. června) nebo v nejbližší neděli, v České republice je to svátek Stolce sv. Petra (22. února). Výtěžek je věnován na charitativní činnost a pomoc univerzální církvi. Jedná se o starobylou sbírku, jejíž kořeny sahají až do 8. století. V naší farnosti sbírka s názvem Svatopetrský haléř proběhne v neděli 20. února.  Její výtěžek je určen do rukou Svatého otce, který jej pak rozděluje podle aktuálních potřeb církve.

březen
 • 2.3.

  Popeleční středou dne 2. března vstoupíme do doby postní - přípravy na slavení Velikonoc. Mše svatá s udílením popelce se bude konat v 16.30 hod. v kostele sv. Mikuláše v Nekoři. Na Popeleční středu žehná kněz při mši svaté popel připravený z jívových ratolestí požehnaných v předchozím roce při obřadech Květné neděle. Poté uděluje věřícím popelec: každého označí popelem na čele a řekne přitom: "Pamatuj, že jsi prach a v prach se navrátíš" (Gn 3, 19) nebo "Obraťte se a věřte evangeliu." Název "popelec" pochází z 10. století, kdy se uděloval kajícníkům na znamení pokání. Od 11. století byl popelec udělován v tento den již všem věřícím. Popeleční středou se také výrazně změní liturgické písně, kdy dostanou přednost písně kající a oltáře nejsou zdobené květinami.

 • 2.3.
  Postní almužna - nejen lidé věřící, ale také všichni, kdo se chtějí přidat, jsou každoročně zváni k účasti na starobylé postní tradici – almužně. Princip je jednoduchý: peníze za požitky, které si během postního období odřeknete, můžete vložit do papírové pokladničky, tzv. postničky, a tu na konci postu přinesete do kostela. Tyto prostředky poté církev prostřednictvím místní Charity využije na sociální pomoc potřebným.
  Akce letos probíhá od 2. března do 1. neděle velikonoční, která bude 17. dubna. Na začátku postního období si lidé mohou vyzvednout postničky ve svých farnostech a po celou dobu do nich ukládat peníze ušetřené za požitky, které si v postní době odřeknou. Finanční prostředky budou použité na pomoc Ukrajině. Více na www.postnialmuzna.cz.
 • 2.3.

  Popeleční středa - den přísného postu - Přísný půst od masa (závazný od 14 let). Půst újmy (závazný od 18 do 60 let) – dospělý člověk se nasytí dosyta jen jednou za den.

 • 2.3.
  Cesta půstem je internetová aplikace k tištěné verzi knihy Půst, která se každoročně vydává v Královéhradecké diecézi na postní dobu. Letos do této knihy přispívali hlavně mladí a kaplani pro mládež z naší diecéze. Každý den si můžeš přečíst evangelium, zamyšlení jednoho z našich mladých, kněží, krátký úryvek z exhortace papeže Františka Christus vivit a krátkou modlitbu. Za tým autorů a tvůrců přejeme příjemné prožití postní doby. Ke stažení: zde.
 • 2.3.
  Farnost Dolní Němčí i letos nabízí pastorační aktivitu pro toto období přípravy na velikonoce "Postní kapky" (téma - RODINA). Prostřednictvím mobilní aplikace (Android i iOS), e-mailu, SMS nebo webové stránky můžete každý den dostat krátké inspirace. Více na postnikapky.cz.
 • 2.3.

  Malý průvodce postní dobou 2022 - aplikace. Aplikace nabízí pro každý všední den citát z Bible, krátký duchovní impuls inspi­rovaný slovy papeže Františka, modlitby a liturgická čtení. Krátká zamyšlení u jednotli­vých nedělí připravili vzhledem k 245. výročí založení brněnské diecéze někteří kněží s křestním jménem Petr nebo Pavel. Aplikace: IOS a Obchod Play

 • 4.3.

  V pátek 4.3.2022 v 18.30 hod. v Nekoři jste zváni na křížovou cestu žen a maminek.

 • 11.3.

  V pátek 11.3.2022 v 18.30 hod. v Nekoři jste zváni na křížovou cestu misijního klubka.

 • 13.3.

  Celostátní sbírka pro mládež na CSM v Hradci Králové a SDM v Lisabonu. V naší farnosti sbírka proběhne v neděli 13.3.2022.

 • 18.3.

  V pátek 18.3.2022 v 18.30 hod. v Nekoři jste zváni na křížovou cestu otců a chlapů.

 • 25.3.

  V pátek 25.3.2022 v 18.30 hod. v Nekoři jste zváni na křížovou cestu seniorů.

duben
 • 1.4.

  V pátek 1.4.2022 v 18.30 hod. v Nekoři jste zváni na křížovou cestu ministrantů.

 • 8.4.

  V pátek 8.4.2022 v 18.30 hod. v Nekoři jste zváni na křížovou cestu.

 • 10.4.

  Sbírka na pojištění kostelů a dalších církevních budov (1/2). V naší farnosti sbírka proběhne v neděli 10.4.2022.

 • 10.4.

  Rádi bychom uskutečnili na Květnou neděli (10.4.) misijní jarmark, ale bez vaší pomoci to nezvládneme. Proto chceme poprosit vás, kteří rádi vyrábíte o cokoli, co by ozdobilo, potěšilo nebo nasytilo. Uvítáme vás, kteří přijdete a pomůžete s nějakou korunkou dětem v misijních oblastech, kam se vaše peníze posílají a kde se využívají k dobru chudých.

 • 15.4.

  Modlitba u Božího hrobu od 16.30 do 21.00 hod.

  V pátek po velkopátečních obřadech bude možnost soukromé modlitby u Božího hrobu do 21.00 hod. Prosím, abyste se zapsali na modlitbu po půl hodinách, aby se stále někdo v kostele modlil.

 • 15.4.

  Křížová cesta - Velký pátek - Nekoř směr Šedivec, 15.4.2022.

  V pátek po velkopátečních obřadech jste v případě příznivého počasí srdečně zváni na křížovou cestu. První zastavení se budeme modlit na hřbitově u našeho kostela, pak půjdeme směrem do Šedivce, směrem ke kostelu, kde křížovou cestu ukončíme. V případě nepříznivého počasí, tedy když bude pršet, bude křížová cesta v kostele v 16.30 hod.

 • 15.4.Dveřní sbírka na Svatou zemi. V naší farnosti sbírka proběhne na Velký pátek 15.4.2022.
 • 15.4.Novéna k Božímu milosrdenství bude probíhat v dnech 15.4. až 23. 4.2022
 • 17.4.
  Žehnání pokrmů o Velikonocích - Žehnání pokrmů o Velikonocích souvisí se starou postní praxí, která zapovídala požívání nejen masa, ale i vajec a sýra. Tyto pokrmy pak bývaly o Velikonocích požehnány pro jejich první domácí použití. Zvláštní symboliku má velikonoční vajíčko – symbol života a velikonoční beránek – symbol Zmrtvýchvstalého Beránka Božího. Pro žehnání jsou vhodné jakékoliv pokrmy, zvláště pak velikonoční vajíčka, beránci, mazance a tak podobně. Žehnání pokrmů připomíná, že společenství se Zmrtvýchvstalým Kristem u eucharistického stolu má pokračovat doma v hostině lásky – agapé.
 • 24.4.
  Svátost pomazání nemocných - neděle 24.4.2022. Svátost pomazání nemocných vrací sílu, zachraňuje, přináší pokoj. Pro koho byla tato svátost nemocných ustanovena? Je dobře požádat o tuto svátost před každou nemocí s celkovou anestezií a to třeba i ve dvaceti letech. Během nemoci, dojde-li ke zhoršení zdravotního stavu, je možné přijetí této svátosti opakovat. Vhodné je přijmout tuto svátost před porodem. Od 60. roku života se doporučuje přijímat svátost nemocných každoročně. Svátost pomazání nemocných má tyto zvláštní účinky: - spojení nemocného s Kristovým utrpením, k jeho vlastnímu prospěchu i k prospěchu celé církve; - útěchu, pokoj a odvahu, aby křesťansky snášel utrpení nemoci nebo stáří; - odpuštění hříchů, jestliže je nemocný nemohl obdržet ve svátosti pokání; - uzdravení, jestliže to prospívá ke spáse duše; - přípravu na přechod do věčného života. (srov. KKC 1532)
 • 24.4.Příprava na biřmování bude v neděli 24.4.2022 v 16.00 hod. na faře.
květen
 • 8.5.

  Pouť v Bořitově. Všichni jste srdečně zváni na pouť do Bořitova v neděli 8.5.2022 v 11.00 hod.

 • 8.5.

  Den matek - 8.5.2022. Srdečně blahopřejeme všem maminkám a babičkám k dnešnímu dni matek! Děkujeme, že vás máme!

 • 8.5.

  Sbírka na kněžský seminář a formace bohoslovců (1/2). V naší farnosti sbírka proběhne v neděli 8.5.2022 na Neděli Dobrého pastýře. Slovo biskupů Čech, Moravy a Slezska k Neděli Dobrého pastýře - zde k přečtení.

 • 15.5.Pouť v Celném. Všichni jste srdečně zváni na pouť do Celného 15.5.2022 v 9.45 hod.
 • 22.5.Dveřní sbírka na pronásledované křesťany. V naší farnosti sbírka proběhne v neděli 22.5.2022.
 • 25.5.Setkání seniorů - středa 25.5.2022 v 16.00 hod. na faře.
červen
 • 5.6.Slavnost svátosti biřmování. Všichni jste srdečně zváni na slavnost svátosti biřmování do Nekoře v neděli 5.6.2022 v 10.00 hod.
 • 5.6.

  Sbírka na pastorační aktivity v diecézi. V naší farnosti sbírka proběhne v neděli 5.6.2022.

 • 10.6.

  Zveme děti z misijního klubka, ale i všechny další děti, na setkání v pátek 10.6.2022 v 16.00 hod. na faru v Nekoři.

 • 19.6.Slavnost Těla a Krve Páně.
 • 24.6.Poděkování za školní rok 2021/22.
 • 26.6.Sbírka na charitu. V naší farnosti sbírka proběhne v neděli 26.6.2022.
červenec
 • 2.7.  Žehnání nového hasičského auta - Sobkovice 2.7.2022 ve 14.00 hod.
 • 3.7.Pouť v Sobkovicích. Všichni jste srdečně zváni na pouť do Sobkovic v neděli 3.7.2022 v 11.00 hod.
 • 10.7.Pouť v Těchoníně. Všichni jste srdečně zváni na pouť do Těchonína v neděli 10.7.2022 v 9.45 hod.
 • 24.7.
  Žehnání dopravních prostředků (Nekoř) - 24.7.2022. Při příležitosti svátku sv. Kryštofa (25.7.) patrona řidičů bude žehnání dopravních prostředků, čili požehnání pro všechny, kdo jimi budou cestovat. Vaše dopravní prostředky (auta, motocykly, skútry, povozy, kola, koloběžky, tříkolky, kočárky a další) můžete přistavit na prostranství kolem kostela a fary.
 • 31.7.Pouť ve Studeném. Všichni jste srdečně zváni na pouť do Studeného v neděli 31.7.2022 v 11.00 hod.
srpen
 • 7.8.Nekořská pouť. Všichni jste srdečně zváni na nekořskou pouť v neděli 7.8.2022 v 8.00 hod.
 • 9.8.

  Celostátní setkání mládeže probíhá v duchu světových dní mládeže a koná se v České republice přibližně jednou za 5 let. Setkání je určeno pro mladé lidi od 14 do 26 let, kteří chtějí prožít několik dní ve společenství mladých lidí. Nejbližší setkání se koná v Hradci Králové od 9. do 14.8.2022Přihlaš se!

 • 28.8.
  Žehnání školních brašen a aktovek (neděle - 28.8.2022). Do školy s požehnáním. Žehnání je forma modlitby, při které si připomínáme Boží dobrotu a chválíme ho za dary, které od něho máme. Součástí žehnací modlitby je prosba k Bohu o pomoc, abychom správně a vhodně užívali stvořených věcí (v tomto případě aktovek a školních potřeb), aby sloužily jak k prospěchu našemu tak i druhých.
září
 • 8.9.  Mše svatá v Údolí.
 • 11.9.* Posvěcení kostela v Nekoři. Všichni jste srdečně zváni na slavnost do Nekoře v neděli 11.9.2022 v 8.00 hod.
 • 11.9.Pouť ve Vlčkovicích. Všichni jste srdečně zváni na pouť do Vlčkovic v neděli 11.9.2022 v 11.00 hod.
 • 11.9.* Poděkování Bohu za úrodu. V neděli 11.9. v Nekoři budeme taky děkovat za letošní úrodu. Je to zvyk přinášet první plody na znamení, že za ně chceme Bohu poděkovat. Připomíná nám to nejen povinnost děkovat Bohu za všechna přijatá dobrodiní, ale také tradici zaznamenanou ve starozákonních knihách. Proto nebojme se příští neděli přinést do košíčku nějaký brambor, zelí, jablíčko, švestku, cokoliv co máme rádi a jsme za to vděční Bohu. Košíčky můžete ukládat před oltář.
 • 15.9.Mše svatá u kříže - 15.9.2022. U kříže nad Motyčkovou cestou. (na křižovatce do pole před Zamazalovými)
 • 18.9.* Posvěcení kostela v Těchoníně. Všichni jste srdečně zváni na slavnost posvěcení kostela do Těchonína v neděli 18.9.2022 v 9.45 hod.
 • 18.9.* Sbírka na církevní školství v diecézi. V naší farnosti sbírka proběhne v neděli 18.9.2022.
 • 25.9.  * Zveme všechny milovníky hudby na Orlicko-kladský varhanní festival v neděli 25.9.2022 v 17.00 hod. do kostela sv. Mikuláše v Nekoři. Info: zde.
 • 25.9.* Posvěcení kostela ve Studeném. Všichni jste srdečně zváni na slavnost do Studeného v neděli 25.9.2022 v 11.00 hod.
říjen
 • 2.10.Posvěcení kaple v Celném. Všichni jste srdečně zváni na slavnost do Celného v neděli 2.10.2022 v 9.45 hod.
 • 9.10.Posvěcení kaple ve Vlčkovicích. Všichni jste srdečně zváni na posvěcení kaple ve Vlčkovicích v neděli 9.10.2022 v 11.00 hod.
 • 9.10.Posvěcení kaple v Bořitově. Všichni jste srdečně zváni na slavnost na Bořitova v neděli 9.10.2022 v 11.00 hod.
 • 23.10.Posvěcení kostela v Sobkovicích. Všichni jste srdečně zváni na slavnost do Sobkovic v neděli 23.10.2022 v 11.00 hod.
 • 23.10.

  * Misijní neděle. Sbírka na misie. V naší farnosti sbírka proběhne v neděli 23.10.2022.

listopad
 • 2.11.Vzpomínka na věrné zemřelé - Nekoř - 2.11.2022 v 18.00 hod. Zveme všechny k modlitbě za zemřelé.
 • 13.11.Dveřní sbírka na podporu katolických médií. V naší farnosti sbírka proběhne v neděli 13.11.2022.
 • 20.11.Sbírka na pojištění kostelů a dalších církevních budov (2/2). V naší farnosti sbírka proběhne v neděli 20.11.2022.
 • 23.11.

  Mezinárodní připomínka lidí pronásledovaných pro víru - středa 23.11.2022.

  Více než 60 % lidí žije v zemích, kde není dodržováno jedno ze základních lidských práv - svoboda vyznání. Téměř 300 milionů věřících zažívá podle papežské nadace Církev v nouzi každodenní pronásledování. Smyslem této iniciativy je veřejně si připomenout všechny, kdo jsou ve světě pronásledováni pro své náboženské přesvědčení. Znakem je rozsvícené červené světlo, které symbolizuje krev trpících pro víru. Lidé v tento den také zapalují svíčky nebo nasvěcují významné budovy červeným světlem (kostely, sloupy, sochy aj.).  

 • 27.11.

  Žehnání adventních věnců - 27.11.2022. Adventní věnec se svícemi je oblíbeným symbolem v předvánočním čase. Světlo čtyř svící, které se postupně zapalují v průběhu čtyř adventních týdnů, nese poselství Božího světla a připomíná Ježíšova slova: „Já jsem světlo světa“ (Mt 5,14). Zelený adventní věnec je symbolem života a společenství, je znamením naděje, že Boží láska vítězí nad temnotou a smrtí, vždyť Boží Syn, Ježíš Kristus, se pro nás stal člověkem.

 • 30.11.Advent - roráty v naší farnosti - Nekoř - 30.11.2022 v 6.35 hod.
prosinec
 • 3.12.  Adventní duchovní obnova farnosti.
 • 4.12.
  Farní pouť v Nekoři - 4.12.2022. Všichni jste srdečně zváni na farní pouť do Nekoře v neděli 4.12.2022 v 8.00 hod. Při poutní mši svaté nás bude doprovázet smíšený pěvecký sbor Familia cantorum z Letohradu. familiacantorum.cz
 • 11.12.
  Sbírka na kněžský seminář a formace bohoslovců (2/2). V naší farnosti sbírka proběhne v neděli 11.12.2022.
 • 26.12.Žehnání vína na svátek sv. Jana Evangelisty - 26.12.2022.