Plán na rok 2023

PLÁN NA TENTO ROK

leden
 • 6.1.
  • Žehnání vody, křídy, kadidla a zlatých předmětů - Nekoř - 6.1.2023 v 18.00 hod. Pokropení vodou požehnanou o slavnosti Zjevení Páně navazuje na starobylé liturgické texty připomínající Janův křest pokání, při němž Kristus sestoupil do Jordánu a „prameny vod byly posvěceny". Požehnanou křídou označují věřící svá obydlí znamením kříže, popřípadě třemi křížky a začátečními písmeny tradovaných jmen tří mudrců K+M+B+, chápanými též jako přání a prosba: Christus mansionem benedicat C+M+B+ (Kristus požehnej tomuto domu).
 • 8.1.
  • Koledování a zpívání u betléma po mší svaté - Nekoř - neděle 8.1.2023.
 • 14.1.
  • Tříkrálová sbírka. Již tradičně patří k novoročním událostem Tříkrálová koleda. Stejně tak tomu bude i 14.1.2023 v Nekoři a okolí, kdy skupinky koledníků vyrazí sbírat malé dary, díky nimž se mohou dít velké věci. Možná dorazí i k Vám. Nezavírejte před nimi dveře, prosím. Nikdy nevíte, komu může Váš dar pomoci.
 • 15.1.
  • Sbírka na pojištění kostelů a dalších církevních budov (1/2). V naší farnosti sbírka proběhne v neděli 15.1.2023.
 • 22.1.
  • Dveřní sbírka na biblický apoštolát. V naší farnosti sbírka proběhne v neděli 22.1.2023.
únor
 • 2.2.
  • Hromnice, svátek Uvedení Páně do chrámu - 5.2.2023. Při mši svaté budeme žehnat hromniční svíce.
 • 3.2.
  • Svatoblažejské požehnání - 3.2.2023 v 18.00 hod. - Nekoř. Po mši svaté budeme udělovat požehnání hrdla na přímluvu sv. Blažeje.
 • 17.2.
  • Zveme děti z misijního klubka, ale i všechny další děti, na setkání v pátek 17.2.2023 v 16.00 hod. na faru v Nekoři.
 • 19.2.
  • Sbírka Svatopetrský haléř se koná na celém světě u příležitosti slavnosti sv. Petra a Pavla (29. června) nebo v nejbližší neděli, v České republice je to svátek Stolce sv. Petra (22. února). Výtěžek je věnován na charitativní činnost a pomoc univerzální církvi. Jedná se o starobylou sbírku, jejíž kořeny sahají až do 8. století. V naší farnosti sbírka s názvem Svatopetrský haléř proběhne v neděli 19. února.  Její výtěžek je určen do rukou Svatého otce, který jej pak rozděluje podle aktuálních potřeb církve.
 • 22.2.
  • Mimořádná diecézní kostelní sbírka na podporu mládeže Královéhradecké diecéze k účasti na Světovém setkání mládeže s papežem Františkem v Lisabonu. V naší diecézi sbírka s názvem "Podpořte mládež naší diecéze" proběhne na Popeleční středu 22. února.
 • 22.2.
  • Popeleční středou dne 22.2. vstoupíme do doby postní - přípravy na slavení Velikonoc. Mše svatá s udílením popelce se bude konat v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše v Nekoři. Na Popeleční středu žehná kněz při mši svaté popel připravený z jívových ratolestí požehnaných v předchozím roce při obřadech Květné neděle. Poté uděluje věřícím popelec: každého označí popelem na čele a řekne přitom: "Pamatuj, že jsi prach a v prach se navrátíš" (Gn 3, 19) nebo "Obraťte se a věřte evangeliu." Název "popelec" pochází z 10. století, kdy se uděloval kajícníkům na znamení pokání. Od 11. století byl popelec udělován v tento den již všem věřícím. Popeleční středou se také výrazně změní liturgické písně, kdy dostanou přednost písně kající a oltáře nejsou zdobené květinami.
 • 22.2.
  • Popeleční středa - den přísného postu - Přísný půst od masa (závazný od 14 let). Půst újmy (závazný od 18 do 60 let) – dospělý člověk se nasytí dosyta jen jednou za den.
 • 22.2.
  • Farnost Dolní Němčí i letos nabízí pastorační aktivitu pro toto období přípravy na velikonoce "Postní kapky". Prostřednictvím mobilní aplikace (Android i iOS), e-mailu, SMS nebo webové stránky můžete každý den dostat krátké inspirace. Více na postnikapky.cz.
 • 22.2.
  • Malý průvodce postní dobou 2023 - aplikace. Aplikace nabízí pro každý všední den citát z Bible, krátký duchovní impuls inspi­rovaný slovy papeže Františka, modlitby a liturgická čtení. Aplikace: IOS a Obchod Play
 • 24.2.
  • V pátek 24.2.2023 v 18.30 hod. v Nekoři jste zváni na křížovou cestu žen a maminek.
březen
 • 3.3.
  • V pátek 3.3.2023 v 18.30 hod. v Nekoři jste zváni na křížovou cestu otců a chlapů.
 • 4.3.
  • Postní duchovní obnova farnosti - srdečně zvu na postní duchovní obnovu farnosti, která proběhne v sobotu 4.3. Duchovní obnovu povede P. MUDr. Jiří Korda, farář ve Zruči nad Sázavou. Budeme si vyprošovat požehnání pro tyto chvíle při mši svaté ve 13.00 hod. v kostele v Nekoři. Následně se přesuneme na faru, kde si poslechneme zamyšlení. Prosím o napečení něčeho dobrého k nakousnutí. Děkuji.
 • 10.3.
  • V pátek 10.3.2023 v 18.00 hod. v Nekoři jste zváni na křížovou cestu seniorů.
 • 17.3.
  • V pátek 17.3.2023 v 18.30 hod. v Nekoři jste zváni na křížovou cestu misijního klubka.
 • 24.3.
  • V pátek 24.3.2023 v 18.30 hod. v Nekoři jste zváni na křížovou cestu ministrantů.
 • 26.3.
  • Postní almužna - nejen lidé věřící, ale také všichni, kdo se chtějí přidat, jsou každoročně zváni k účasti na starobylé postní tradici – almužně. Princip je jednoduchý: peníze za požitky, které si během postního období odřeknete, můžete vložit do papírové pokladničky, tzv. postničky, a tu na konci postu přinesete do kostela. Tyto prostředky poté církev prostřednictvím místní Charity využije na sociální pomoc potřebným. Akce letos probíhá od 22. února do 1. neděle velikonoční, která bude 9. dubna. Na začátku postního období si lidé mohou vyzvednout postničky ve svých farnostech a po celou dobu do nich ukládat peníze ušetřené za požitky, které si v postní době odřeknou. Finanční prostředky budou použité na pomoc Václava Štěpána z Letohradu - malý velký bojovník, který se narodil s nemocí motýlích křídel. Více na vasikeb.webnode.cz.

   U dveří rodinného domu někdo zazvonil. Žena vstala od oběda, kde seděla s manželem a dětmi, a šla otevřít. Stál tam člověk v ošuntělých šatech s batohem na zádech, který požádal o něco k jídlu. Maminka se vrátila do kuchyně a řekla dětem, o co jde, a zeptala se: „dáme mu něco?“ - „Ano, dáme“, odpověděly ochotně děti. Žena tedy vzala nůž a odkrojila každému polovinu řízku. „Co to děláš“, volaly překvapeně a pobouřeně děti, „dej mu něco z ledničky“. „A vy mu ze svého dát nechcete?“ Opáčila ona.

   Právě na tomto postoji je založena postní almužna. Dát z toho, co si odřekneme, a finanční hodnotu dáme do kasičky. Nemusí to být vždycky řízek. Může to být i jiná „mňamka“ nebo sklenička…

 • 31.3.
  • V pátek 31.3.2023 v 18.30 hod. v Nekoři jste zváni na křížovou cestu mládeže.
duben
 • 2.4.
  • Svátost pomazání nemocných - neděle (2.4.). Svátost pomazání nemocných vrací sílu, zachraňuje, přináší pokoj. Pro koho byla tato svátost nemocných ustanovena? Je dobře požádat o tuto svátost před každou nemocí s celkovou anestezií a to třeba i ve dvaceti letech. Během nemoci, dojde-li ke zhoršení zdravotního stavu, je možné přijetí této svátosti opakovat. Vhodné je přijmout tuto svátost před porodem. Od 60. roku života se doporučuje přijímat svátost nemocných každoročně. Svátost pomazání nemocných má tyto zvláštní účinky: - spojení nemocného s Kristovým utrpením, k jeho vlastnímu prospěchu i k prospěchu celé církve; - útěchu, pokoj a odvahu, aby křesťansky snášel utrpení nemoci nebo stáří; - odpuštění hříchů, jestliže je nemocný nemohl obdržet ve svátosti pokání; - uzdravení, jestliže to prospívá ke spáse duše; - přípravu na přechod do věčného života. (srov. KKC 1532)
  • Na květnou neděli budu udělovat společné pomazání nemocných. I přesto nemůže mnoho nemocných a starších farníků přijít na tuto mší svatou a přijmout svátosti. Proto vás chci poprosit o kontaktování a nahlášení také těch farníků, kteří chodili mezi nás, ale z důvodu stáří nebo nemoci nemohou do kostela přijít. Prosím o nahlášení jmen těchto farníků do 5. neděle postní. Děkuji.
 • 2.4.
  • Rádi bychom uskutečnili na Květnou neděli (2.4.) misijní jarmark, ale bez vaší pomoci to nezvládneme. Proto chceme poprosit vás, kteří rádi vyrábíte o cokoli, co by ozdobilo, potěšilo nebo nasytilo. Uvítáme vás, kteří přijdete a pomůžete s nějakou korunkou dětem v misijních oblastech, kam se vaše peníze posílají a kde se využívají k dobru chudých.
 • 7.4.
  • Modlitba u Božího hrobu od 16.30 do 21.00 hod. V pátek po velkopátečních obřadech bude možnost soukromé modlitby u Božího hrobu do 21.00 hod. Prosím, abyste se zapsali na modlitbu po půl hodinách, aby se stále někdo v kostele modlil.
 • 7.4.
  • Křížová cesta - Velký pátek - Nekoř směr Šedivec, 7.4.2023. V pátek po velkopátečních obřadech jste v případě příznivého počasí srdečně zváni na křížovou cestu. První zastavení se budeme modlit na hřbitově u našeho kostela, pak půjdeme směrem do Šedivce, směrem ke kostelu, kde křížovou cestu ukončíme. V případě nepříznivého počasí, tedy když bude pršet, bude křížová cesta v kostele v 16.30 hod.
 • 7.4.
  • Sbírka na Svatou zemi. V naší farnosti sbírka proběhne na Velký pátek 7.4.2023.
 • 7.4.
  • Novéna k Božímu milosrdenství bude probíhat ve dnech 7.4. až 15.4.2023
 • 9.4.
  • Žehnání pokrmů o Velikonocích - Žehnání pokrmů o Velikonocích souvisí se starou postní praxí, která zapovídala požívání nejen masa, ale i vajec a sýra. Tyto pokrmy pak bývaly o Velikonocích požehnány pro jejich první domácí použití. Zvláštní symboliku má velikonoční vajíčko – symbol života a velikonoční beránek – symbol Zmrtvýchvstalého Beránka Božího. Pro žehnání jsou vhodné jakékoliv pokrmy, zvláště pak velikonoční vajíčka, beránci, mazance a tak podobně. Žehnání pokrmů připomíná, že společenství se Zmrtvýchvstalým Kristem u eucharistického stolu má pokračovat doma v hostině lásky – agapé.
 • 30.4.
  • Sbírka na kněžský seminář a formace bohoslovců (1/2). V naší farnosti sbírka proběhne v neděli 30.4.2023 na Neděli Dobrého pastýře.
květen
 • 14.5.
  • Pouť v Celném. Všichni jste srdečně zváni na pouť do Celného 14.5.2023 v 9.45 hod.
 • 14.5.
  • Pouť v Bořitově. Všichni jste srdečně zváni na pouť do Bořitova v neděli 14.5.2023 v 11.00 hod.
 • 14.5.
  • Den matek - 14.5.2023. Chceme projevit vděčnost našim maminkám a proto je srdečně zveme na společné posezení do farní místnosti v neděli 14.5.2023 po mší svaté.

   Přejeme zvlášť našim maminkám za vaši lásku, za vaši péči, za dar života. Ať vám Pán žehná na vaší životní cestě.

 • 14.5.
  • Sbírka na pronásledované křesťany. V naší farnosti sbírka proběhne v neděli 14.5.2023.
 • 21.5.
  • Trubači od Zemské brány a pěvecký soubor Jamenská schola si vás dovoluji pozvat na Svatohubertskou mši svatou v neděli 21.5.2023 v 8.00 hod. do kostela sv. Mikuláše v Nekoři. 
 • 28.5.
  • Sbírka na pastorační aktivity v diecézi. V naší farnosti sbírka proběhne v neděli 28.5.2023.
červen
 • 11.6.
  • Slavnost Těla a Krve Páně. V neděli 11.6. budeme slavit v naší farnosti Boží Tělo. Mše svatá bude jenom v 8.00 hod. v kostele v Šedivci a pak půjdeme průvodem do Nekoře. Prosím již teď holky družičky, aby sbíraly lupínky květů do průvodů. Také prosím hospodyňky o napečení různých dobrot. Prosím také o pomoc hospůdku s přípravou občerstvení. Moc děkuji.
 • 18.6.
  • Den otců - 18.6.2023. Srdečně blahopřejeme všem otcům a dědečkům k dnešnímu dni otců! 
 • 18.6.
  • Sbírka na charitu. V naší farnosti sbírka proběhne v neděli 18.6.2023.
 • 30.6.
  • Poděkování za školní rok 2022/2023. V pátek 30.6. jsou srdečně zváni žáci, studenti, učitelé a rodiče na mši svatou v 18.00 hod., kde budeme děkovat za školní rok 2022/23. Po mši svaté bude společné posezení a opékání na farní zahradě
červenec
 • 9.7.
  • Pouť v Těchoníně. Všichni jste srdečně zváni na pouť do Těchonína v neděli 9.7.2023 v 9.45 hod.
 • 9.7.
  • Pouť v Sobkovicích. Všichni jste srdečně zváni na pouť do Sobkovic v neděli 9.7.2023 v 11.00 hod.
 • 23.7.
  • Žehnání dopravních prostředků (Nekoř) - 23.7.2023. Při příležitosti svátku sv. Kryštofa (25.7.) patrona řidičů bude žehnání dopravních prostředků, čili požehnání pro všechny, kdo jimi budou cestovat. Vaše dopravní prostředky (auta, motocykly, skútry, povozy, kola, koloběžky, tříkolky, kočárky a další) můžete přistavit na prostranství kolem kostela a fary.
 • 30.7.
  • Pouť ve Studeném. Všichni jste srdečně zváni na pouť do Studeného v neděli 30.7.2023 v 11.00 hod.
srpen
 • 6.8.
  • Nekořská pouť. Všichni jste srdečně zváni na nekořskou pouť v neděli 6.8.2023 v 8.00 hod.
září
 • 3.9.
  • Žehnání školních brašen a aktovek (neděle - 3.9.2023). Do školy s požehnáním. Žehnání je forma modlitby, při které si připomínáme Boží dobrotu a chválíme ho za dary, které od něho máme. Součástí žehnací modlitby je prosba k Bohu o pomoc, abychom správně a vhodně užívali stvořených věcí (v tomto případě aktovek a školních potřeb), aby sloužily jak k prospěchu našemu tak i druhých.
 • 6.9.
  • Setkání pastorační rady bude ve středu 6.9.2023 v 18.30 hod. na faře v Nekoři.
 • 8.9.
  • Pouť v Údolí. Všichni jste srdečně zváni na pouť do Údolí v pátek 8.9.2023 v 18.00 hod.
 • 9.9.
  • Pouť ve Vlčkovicích. Všichni jste srdečně zváni na pouť do Vlčkovic v sobotu 9.9.2023 v 17.00 hod.
 • 10.9.
  • Posvěcení kostela v Těchoníně. Všichni jste srdečně zváni na slavnost posvěcení kostela do Těchonína v neděli 10.9.2023 v 9.45 hod.
 • 15.9.
  • Mše svatá u kříže - 15.9.2023. U kříže nad Motyčkovou cestou. (na křižovatce do pole před Zamazalovými)
 • 17.9.
  • Posvěcení kostela v Nekoři. Všichni jste srdečně zváni na slavnost do Nekoře v neděli 17.9.2023 v 8.00 hod.
 • 17.9.
  • Poděkování Bohu za úrodu. V neděli 17.9. v Nekoři budeme taky děkovat za letošní úrodu. Je to zvyk přinášet první plody na znamení, že za ně chceme Bohu poděkovat. Připomíná nám to nejen povinnost děkovat Bohu za všechna přijatá dobrodiní, ale také tradici zaznamenanou ve starozákonních knihách. Proto nebojme se příští neděli přinést do košíčku nějaký brambor, zelí, jablíčko, švestku, cokoliv co máme rádi a jsme za to vděční Bohu. Košíčky můžete ukládat před oltář.
 • 17.9.
  • Sbírka na církevní školství v diecézi. V naší farnosti sbírka proběhne v neděli 17.9.2023.
 • 24.9.
  • Zveme všechny milovníky hudby na Orlicko-kladský varhanní festival 24.9. ve 14.00 hod. do kostela sv. Mikuláše v Nekoři. František Novák - varhany, Jan Plášil - trubka, housle. Info: zde.
 • 24.9.
  • Posvěcení kostela ve Studeném. Všichni jste srdečně zváni na slavnost do Studeného v neděli 24.9.2023 v 11.00 hod.
říjen
 • 1.10.
  • Posvěcení kaple v Celném. Všichni jste srdečně zváni na slavnost do Celného v neděli 1.10.2023 v 9.45 hod.
 • 8.10.
  • Posvěcení kaple ve Vlčkovicích. Všichni jste srdečně zváni na posvěcení kaple ve Vlčkovicích v neděli 8.10.2023 v 11.00 hod.
 • 8.10.
  • Posvěcení kaple v Bořitově. Všichni jste srdečně zváni na slavnost na Bořitova v neděli 8.10.2023 v 9.45 hod.
 • 22.10.
  • Posvěcení kostela v Sobkovicích. Všichni jste srdečně zváni na slavnost do Sobkovic v neděli 22.10.2023 v 11.00 hod.
 • 22.10.
  • Misijní neděle. Sbírka na misie. V naší farnosti sbírka proběhne v neděli 22.10.2023.
listopad
 • 2.11.
  • Vzpomínka na věrné zemřelé - Nekoř - 2.11.2023 v 18.00 hod. Zveme všechny k modlitbě za zemřelé.
 • 5.11.
  • Sbírka na pojištění kostelů a dalších církevních budov (2/2). V naší farnosti sbírka proběhne v neděli 5.11.2023.
 • 19.11.
  • Sbírka na podporu katolických médií (TV Noe, rádio Proglas a další). V naší farnosti sbírka proběhne v neděli 19.11.2023.
 • 29.11.
  • Mezinárodní připomínka lidí pronásledovaných pro víru - středa 29.11.2023. Více než 60 % lidí žije v zemích, kde není dodržováno jedno ze základních lidských práv - svoboda vyznání. Téměř 300 milionů věřících zažívá podle papežské nadace Církev v nouzi každodenní pronásledování. Smyslem této iniciativy je veřejně si připomenout všechny, kdo jsou ve světě pronásledováni pro své náboženské přesvědčení. Znakem je rozsvícené červené světlo, které symbolizuje krev trpících pro víru. Lidé v tento den také zapalují svíčky nebo nasvěcují významné budovy červeným světlem (kostely, sloupy, sochy aj.). Novéna: ke stažení.
prosinec
 • 2.12.
  • Adventní duchovní obnova farnosti - srdečně zvu na adventní duchovní obnovu farnosti, která proběhne v sobotu 2.12. Duchovní obnovu povede P. Karel Moravec, děkan - rektor poutního kostela na Hoře Matky Boží v Králíkách. Budeme si vyprošovat požehnání pro tyto chvíle při mši svaté ve 13.00 hod. v kostele v Nekoři. Následně se přesuneme na faru, kde si poslechneme zamyšlení. Prosím o napečení něčeho dobrého k nakousnutí. Děkuji.
 • 3.12.
  • Žehnání adventních věnců - 3.12.2023. Adventní věnec se svícemi je oblíbeným symbolem v předvánočním čase. Světlo čtyř svící, které se postupně zapalují v průběhu čtyř adventních týdnů, nese poselství Božího světla a připomíná Ježíšova slova: „Já jsem světlo světa“ (Mt 5,14). Zelený adventní věnec je symbolem života a společenství, je znamením naděje, že Boží láska vítězí nad temnotou a smrtí, vždyť Boží Syn, Ježíš Kristus, se pro nás stal člověkem.
 • 3.12.
  • Farní pouť v Nekoři - 3.12.2023. Všichni jste srdečně zváni na farní pouť do Nekoře v neděli 3.12.2023 v 8.00 hod. Při poutní mši svaté nás bude doprovázet smíšený pěvecký sbor Familia cantorum z Letohradu. familiacantorum.cz
 • 6.12.
  • Advent - roráty v naší farnosti - Nekoř - každou středu v době adventní v 6.35 hod.
 • 10.12.
  • Sbírka na kněžský seminář a formace bohoslovců (2/2). V naší farnosti sbírka proběhne v neděli 10.12.2023.
 • 26.12.
  • Žehnání vína na svátek sv. Jana Evangelisty - 27.12.2023. Podle křesťanské tradice apoštol Jan kdysi požehnal nádobu s otráveným vínem a zbavil tím jed jeho účinku. Žehnání vína v den svátku sv. Jana Evangelisty připomíná tuto událost a zdůrazňuje i přikázání lásky zaznamenané v jeho spisech. 
 • 31.12.
  • Svátek Svaté rodiny – obnova manželských slibů. V neděli 31.12.2023, v den svátku Svaté Rodiny, prožijí manželé obnovu svých manželských slibů. K této obnově zveme všechny manžele.